Loading...
Information

นโยบายเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2555

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2557

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

คำสั่งแต่งตั้ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2554

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานอนุรักษ์พลังงาน 2557

คำสั่งยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมอนุรักษ์พลังงานวิทยาเขตศรีราชา 2557

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน 2558

คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบและประเมินการจัดการใช้พลังงาน 2558

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน 2559

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน 2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบและประเมินการจัดการใช้พลังงาน 2559

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน วิทยาเขตศรีราชา 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน วิทยาเขตศรีราชา 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการพลังงาน วิทยาเขตศรีราชา 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการพลังงาน วิทยาเขตศรีราชา 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน วิทยาเขตศรีราชา 2563

คำสั่งยกเลิกและแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน วิทยาเขตศรีราชา 2565

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2557

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2559

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2560

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2562

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2564

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2565

โครงการอบรมอนุรักษ์พลังงาน

โครงการอบรมประจำปี 2554

โครงการอบรมประจำปี 2559

โครงการอบรมประจำปี 2560

โครงการอบรมประจำปี 2561

โครงการอบรมประจำปี 2563

ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปา

ประจำปีงบประมาณ 2556

ประจำปีงบประมาณ 2557

ประจำปีงบประมาณ 2558

ประจำปีงบประมาณ 2559

ประจำปีงบประมาณ 2560

ประจำปีงบประมาณ 2561

ประจำปีงบประมาณ 2562

ประจำปีงบประมาณ 2564

ประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานการจัดการพลังงาน

รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2555

รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2556

รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2557

รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2558

รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2559

รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2560

รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2561

รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2562

รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2563

รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2563

รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2564

รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2564

รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2565

รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2566