ปฏิทินการศึกษา (ปริญญาตรี)
ปฏิทินการศึกษา (ปริญญาโท)
ระเบียบ/ข้อบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี
แนวปฏิบัติสำหรับนิสิตในการสอบ
เอกสารคำร้องทางการศึกษา
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

  กองทุนสวัสดิภาพนิสิต วิทยาเขตศรีราชา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

  การขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  งานบริการการศึกษา [ 065-7162627 ]
งานกิจการนิสิต [ 065-7162628 ]
งานทะเบียนและประมวลผล [ 065-7162624 ]
ห้องสมุด [ 065-7162632 ]
หอพักนิสิต [ 065-7162623 ]
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ [ 065-7162630 ]
ศูนย์รักษาความปลอดภัย [ 0-3835-4580-4 (666666) ]
คณะวิทยาการจัดการ [ 0-3835-2381 ]
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา [ 0-3835-4587-8 ]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา [ 0-3835-4580-4 ]
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา [ 0-3835-2902 ]
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ [ 0-3835-2606-7 ]
สำนักงานวิทยาเขต ศรีราชา [ 0-3835-4580-4 ]
  ระบบสารสนเทศนิสิต
ระบบ Transcript กิจกรรมนิสิต
ระบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อ มก.
ระบบประเมินการเรียนการสอน
KUSRC webmail
Google mail @ku.th
บริการ Google for Education

  ระบบการติดตามโครงการ

  ระบบเครือข่ายนนทรี
บริการ Office 365 for Education
ระบบจองหอพักนิสิต
ระบบตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคหอพักนิสิต
ระบบขอใช้สถานที่/พื้นที่ส่วนกลาง
ระบบจองสนามอาคารพลศึกษา
ระบบตรวจสอบเบิก-จ่ายเช็ค
ระบบให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาแก่นิสิต