กิจกรรมวัน / เวลา
ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper)ตั้งแต่วันนี้ - 30 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลบทความวิจัย 3 สิงหาคม 2563
ส่งบทความวิจัยฉบับเต็มที่แก้ไขแล้ว 7 สิงหาคม 2563
ประกาศผลบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 10 สิงหาคม 2563
การชำระเงินค่าสมัคร (สำหรับผู้นำเสนอ) 11-14 สิงหาคม 2563
วันจัดประชุม 28 สิงหาคม 2563                         


                 การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบออนไลน์

ประเภทการเข้าร่วมค่าลงทะเบียน
ผู้นำเสนอผลงาน (นิสิต/นักศึกษา)1,000 บ.
ผู้นำเสนอผลงาน (อาจารย์/บุคคลทั่วไป)2,000 บ.