กิจกรรมวัน / เวลา
 เปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็ม และชำระเงิน ตั้งแต่บัดนี้ - 29 กรกฎาคม 2565
 พิจารณาบทความวิจัย 20 มิถุนายน - 3 สิงหาคม 2565
 วันสุดท้ายของการแจ้งผลการพิจารณาบทความ 10 สิงหาคม 2565
 วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 15 สิงหาคม 2565
 วันจัดประชุม 24 สิงหาคม 2565


                 การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย โดยใช้เวลาการนำเสนอบทความละ
  ไม่เกิน 10 นาที (On-Site)

ประเภทการเข้าร่วมค่าลงทะเบียน
นิสิต / นักศึกษา1,500 บ.
อาจารย์ / บุคคลทั่วไป2,500 บ.
ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย / เสวนา500 บ.