• คณะวิทยาการจัดการ มุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนทางด้านการจัดการ ธุรกิจการพาณิชย์ ธุรกิจบริการและการบริหารสาธารณะ ตลอดจนการจัดการศึกษาวิชาพื้นฐานทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์รวมทั้งการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้สาขาดังกล่าวให้มีมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น
 •  
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนทางวิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมศาสตร์เพื่อให้ได้คุณภาพและปริมาณที่สอดคล้องกับความต้องการ ตลอดจนศึกษาค้นคว้าวิจัยและยกระดับความรู้ให้สูงขึ้น
 •  
 • คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดการศึกษาวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคการผลิต และปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
 •  
 • คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มุ่งผลิตและจัดการเรียนการสอนในระดับที่ให้ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตในหลักสูตรสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาเขตเศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และเป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ โดยมีลักษณะการดำเนินงานเป็นทั้ง Graduate School และ Cluster of knowledge ในลักษณะ Integrated Program
 •  
 • คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มุ่งผลิตบัณฑิต วิจัย และพัฒนากำลังคนด้านพาณิชยนาวี รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อจัดการพาณิชยนาวีทั้งระบบของประเทศให้เข้าสู่มาตรฐานสากล
 •  
 • สำนักงานวิทยาเขต เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการบริหาร การให้บริการ การประสานงานและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆแก่หน่วยงานภายในวิทยาเขตและหน่วยงานภายนอก
 •