แผนผังภายในวิทยาเขตศรีราชา
 
 1. อาคาร 1 บริการวิทยาการ ( location ) [ที่ทำการสำนักงานวิทยาเขต]
 2. อาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ ( location )
 3. อาคาร 3 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์การบินและอวกาศยาน ( location )
 4. อาคาร 4 พักอาศัยบุคลากร ( location )
 5. อาคาร 5 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ( location )
 6. อาคาร 6 ศูนย์เรียนรวม ( location )
 7. อาคาร 7 โรงอาหารกลาง ( location )
 8. อาคาร 8 หอพักนิสิต ( location )
 9. อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม ( location )
 10. อาคาร 10 ศูนย์เรียนรวม 2 ( location ) [ที่ทำการคณะวิทยาการจัดการ]
 11. อาคาร 11 สถานที่และยานพาหนะ ( location )
 12. อาคาร 12 ศรีธรรมเกษตร ( location )
 13. อาคาร 13 พลศึกษา ( location )
 14. อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี ( location )
 15. อาคาร 15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( location )
 16. อาคาร 16 รักษาความปลอดภัย ( location )
 17. อาคาร 17 ศูนย์เรียนรวม 3 ( location )
 18. อาคาร 18 เศรษฐศาสตร์ศรีราชา ( location ) [ที่ทำการคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา]
 19. อาคาร 19 พักอาศัยบุคลากร 2 ( location )
 20. อาคาร 20 สระว่ายน้ำ ( location )
 21. อาคาร 21 สนามฟุตซอล ( location )
 22. อาคาร 22 อาคารธุรกิจศึกษา ( location )
 23. อาคาร 23 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ( location ) [ที่ทำการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา]
 24. อาคาร 24 อาคารคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ( location ) [ที่ทำการคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ]
 25. อาคาร 25 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ( location )
 26. อาคาร 26 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ( location ) [ที่ทำการคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา]
 27. อาคาร 27 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานและเทคโนโลยี( location )
 28. อาคาร 28 อาคารอเนกประสงค์และการประชุม ( location )