เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
           1. มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านทักษะ วิชาชีพ ประสบการณ์และสวัสดิการที่เพียงพอ
           2. มุ่งพัฒนากระบวนการที่มีคุณภาพ
           3. มุ่งพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
Website : https://osc.src.ku.ac.th
กอง
1. กองบริหารทั่วไป1. งานอำนวยการ
2. งานคลังและพัสดุ
3. งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
2. กองบริหารวิชาการและนิสิต1. งานทะเบียนและประมวลผล
2. งานบริการการศึกษา
3. งานกิจการนิสิต
3. กองบริการกลาง1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
3. งานห้องสมุด