สร้างทักษะที่แตกต่างจากหลักสูตร วิทยาการจัดการทั่วไป มุ่งสู่สถาบันการศึกษาชั้นนำเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจของประเทศ เป็นเวลากว่า 20 ปี แล้วที่เราได้ผลิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตที่มีคุณสมบัติมากกว่า 20,000 คน เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรทางธุรกิจ นอกจากนี้เรายังเป็นผู้บุกเบิกที่สร้างผลงานทางวิชาการจำนวนมากอย่างต่อเนื่องในการบริหารธุรกิจ ทั้งหมดนี้ดำเนินการภายใต้หลักการของมูลค่าและความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งและความรู้ที่กว้างขึ้น อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะวิทยาการจัดการ
Website : https://ms.src.ku.ac.th
หน่วยงาน
โครงการภาคพิเศษ
1. สำนักเลขานุการ คณะวิทยาการจัดการ 1. โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ
2. ศูนย์บริการการศึกษา 2. โครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
3. ศูนย์บูรณาการทางธุรกิจ  
4. สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ  

หลักสูตรปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรไทย
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ปกติ
พิเศษ
ปกติ
พิเศษ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
/
/
/
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
/
/
/
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
/
/
/
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
/
/
/
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
/
/
/
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา
/
/
/
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
/
/
/
 

หลักสูตรปริญญาโท
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรไทย
หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ
พิเศษ
ปกติ
พิเศษ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม
/
/
  

หลักสูตรปริญญาเอก
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรไทย
หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ
พิเศษ
ปกติ
พิเศษ
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม
/