คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ในสาขาเศรษฐศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของประเทศ เป็นแหล่งอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ เป็นแหล่งลงทุนที่สำคัญของประเทศ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก และทางทะเล พื้นที่นี้จึงนับได้ว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับประเทศ ได้ก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมต่างๆ รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คณะฯ ได้จัดการเรียนการสอนเฉพาะระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และสาขาธุรกิจการเกษตร ตั้งแต่ปี 2546 โดยผลิตมหาบัณฑิตไปแล้วหลายรุ่น ส่วนการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ นั้น เปิดรับนิสิตเป็นรุ่นแรก ในปีการศึกษา 2554 ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และระดับปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
Website : http://econ.src.ku.ac.th
ภาควิชา
โครงการพิเศษ
1. สำนักงานเลขานุการ1. โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
2. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์2. โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
3. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 

หลักสูตรปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรไทย
หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ
พิเศษ
ปกติ
พิเศษ
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
/
/
   

หลักสูตรปริญญาโท
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรไทย
หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ
พิเศษ
ปกติ
พิเศษ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 
/