• ให้เป็นสถานศึกษาที่ผลิตและพัฒนากำลังคนและการวิจัยขั้นสูงที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อรองรับการพัฒนาภูมิภาค
  • จัดองค์กรและรูปแบบการบริหารที่กะทัดรัด สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้ประโยชน์ต่อการศึกษา การให้บริการทางวิชาการและการพัฒนาภูมิภาค
  • กำหนดกลุ่มแกนสาขาวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมของภูมิภาค
  • บริหารหลักสูตรในรูปแบบของโครงการ (Program Management) โดยไม่ต้องมีหน่วยงานระดับภาควิชาซึ่งเป็นกลไกการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพความต้องการกำลังคนของสังคมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างขององค์กร
  •