จรรยาบรรณบุคลากร
การบริหารจัดการความเสี่ยง
งานประกันคุณภาพ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
โครงการพัฒนาวิชาการ

  การขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ช่องทางติดต่อ ประจำวิทยาเขต)
  ระบบเครือข่ายนนทรี
KUSRC webmail
Google mail @ku.th
บริการ Google for Education
บริการ Office 365 for Education
ระบบประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผอ.สำนัก/สถาบัน
ระบบ มคอ.ออนไลน์

  ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (E-Office)
ระบบบริหารจัดการห้องเรียน (Room Services)
ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
ระบบจองรถวิทยาเขต
ระบบแจ้งซ่อมผ่านระบบเครือข่าย
ตารางการใช้อาคารพลศึกษาและสนามกีฬา
ระบบตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคอาคารพักอาศัยบุคลากร
ระบบแจ้งซ่อมอาคารพักอาศัยบุคลากร
รบบจองห้องพักรับรองอาคารบุคลากร
ระบบตรวจสอบเบิก-จ่ายเช็ค
ระบบให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา

  ระบบรายงานข้อมูลอาจารย์
ระบบภาระงานอาจารย์
ระบบประเมินการเรียนการสอน
ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน MaxLern

  ระบบบริหารงานวิจัย
ระบบ Transcript กิจกรรมนิสิต