มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เดิมเป็นสถานีวิจัยและสถานที่ฝึกงานเพื่อการศึกษาและวิจัยของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และในปี พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เสนอ “โครงการจัดตั้งวิทยาเขตศรีราชา”ต่อทบวงมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นสถาบันจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการพัฒนากำลังคนในเขตภูมิภาคชายฝั่งทะเลตะวันออก ตลอดจนเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันออก ทั้งนี้สามารถสรุปการพัฒนาวิทยาเขตศรีราชา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ถึงปีปัจจุบัน แบ่งได้เป็น 4 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2533 – 2536)
             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับอนุมัติในหลักการจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปลี่ยนสถานะจาก “สถานีวิจัยศรีราชา” เป็น “วิทยาลัยชุมชนศรีราชา” เพื่อให้บริการการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์แก่ชุมชน การบริการห้องสมุด ศูนย์วัฒนธรรมชุมชนสัมพันธ์ ศูนย์สุขภาพและนันทนาการ โดยได้จัดตั้งสำนักการศึกษาต่อเนื่องเพื่อจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชน และจัดตั้งสถาบันค้นคว้าเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก เพื่อทำการค้นคว้าวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
 
 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2537 - 2541)
             ต่อมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนของวิทยาลัยชุมชนศรีราชาให้สามารถทำการผลิตบัณฑิตได้ จึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนการบริหารงานและรูปแบบการดำเนินงานของ "วิทยาลัยชุมชนศรีราชา" ให้เป็น "โครงการจัดตั้งวิทยาเขตศรีราชา" เพื่อทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับสูงเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยมีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีขึ้นไป และจัดแบ่งโครงสร้างประกอบด้วยหน่วยงานภายใน 5 หน่วยงาน ได้แก่
  • โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ เริ่มรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2539
  • โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เริ่มรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2540
  • โครงการจัดตั้งคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม เริ่มรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2540
  • โครงการจัดตั้งสำนักงานวิทยาเขต เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารธุรการและสนับสนุนการเรียนการสอน
  • โครงการจัดตั้งสำนักบริการวิทยาการ เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับ การบริการการเรียนการสอน การบริการห้องปฏิบัติการ การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการส่งเสริมการวิจัย
 
 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2542 - 2546)
             สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2542 ได้มีมติอนุมัติ กำหนดฐานะจาก "โครงการจัดตั้งวิทยาเขตศรีราชา" เป็น "วิทยาเขตศรีราชา" ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการกำหนดเขตการศึกษาเป็นวิทยาเขต ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2542 เพื่อประกาศเป็นเขตการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งวิทยาเขตศรีราชา ดังนี้
  • เพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษาที่สามารถผลิตกำลังคนระดับสูง และพัฒนาคุณภาพกำลังคนให้ได้มาตรฐานตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกและของประเทศโดยรวม
  • เพื่อเป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยการจัดฝึกอบรม การพัฒนาวิชาชีพ และการให้คำปรึกษาทางวิชาการกับหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐบาลทั้งอุตสาหกรรม การผลิต อุตสาหกรรมบริการ พาณิชยกรรม การขนส่งและการเกษตร รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและวิจัยสาขาต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการผลิต การขนส่ง การจัดการ และการบริการ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาภูมิภาคและการพัฒนาประเทศ
  • เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและให้บริการข้อมูลข่าวสาร การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การพัฒนาอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การค้า การขนส่งและการเกษตร ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีเครือข่ายการเชื่อมโยงทั่วโลก
  • เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมและฟื้นฟู ให้เกิดความสำนึกและรับผิดชอบที่ดีต่อสังคม ตลอดจนการอนุรักษ์และบำรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ
             ต่อมาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 12/2542 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2542 ได้ อนุมัติให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในวิทยาเขต ประกอบด้วย 5 หน่วยงานหลัก ได้แก่ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานวิทยาเขต และสำนักบริการวิทยาการ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องจัดตั้งคณะและสำนักในวิทยาเขตศรีราชา ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2542 และคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2543 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2543 อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนชื่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการเปลี่ยนชื่อคณะในวิทยาเขตศรีราชา ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2543  
 
ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน)
            - การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/2547 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2547 อนุมัติให้จัดตั้งบัณฑิตศึกษาสถาน ให้เป็นหน่วยงานภายในที่มีสถานภาพเทียบเท่าคณะ ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนในระดับที่ให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตในหลักสูตรสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาเขตเศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และเป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยมีลักษณะการดำเนินงานเป็นทั้ง Graduate School และ Cluster of Knowledge ในลักษณะ Integrated Program ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องจัดตั้งบัณฑิตศึกษาสถาน วิทยาเขตศรีราชา ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2547
             - การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2548 อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนชื่อสำนักบริการวิทยาการ เป็นสำนักวิทยบริการ โดยมีการแบ่งหน่วยงานภายในเป็น 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ และฝ่ายห้องสมุด
            - การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 อนุมัติให้ปรับโครงสร้างของสำนักงานวิทยาเขตศรีราชาใหม่ ประกอบด้วย 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายกิจการนิสิต ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ และฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตามลำดับ
             - การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะสังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และให้แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป ฝ่ายบริหารการศึกษา และฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ทั้งนี้ให้มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษา วิจัย ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านพาณิชยนาวี รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อจัดการพาณิชยนาวีทั้งระบบของประเทศให้เข้าสู่มาตรฐานสากล
             - การประชุมครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2550 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติให้มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานบัณฑิตศึกษาสถานเป็น วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา (College of Graduate Studies at Si Racha) โดยมีการแบ่งส่วนหน่วยงานภายในออกเป็นสำนักงานคณบดี ฝ่ายบริการการศึกษา และฝ่ายจัดการศึกษา ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2550 เป็นต้นไป
             - การประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ได้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา เป็น คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา และปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะใหม่ดังนี้ สำนักงานเลขานุการ ส่วนงานจัดการศึกษา และศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554
             - การประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ได้เปลี่ยนชื่อคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็น คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา และปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ใหม่ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์