Loading...
News update

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[17-5-67] มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ ๔ ประตู เกียร์อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[17-5-67] มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอาคาร จำนวน ๑,๒๕๐ เครื่อง

[17-5-67] มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคาร ๑๗ ศูนย์เรียนรวม ๓

[17-5-67] มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการโมบายไฮดรอลิกส์สำหรับเครื่องจักรกลหนัก จำนวน 1 ชุด

[17-5-67] คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการระบบตรวจจับด้วยภาพแบบอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 จำนวน 1 ชุด

[14-5-67] โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์แม่ข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[14-5-67] คณะวิทยาการจัดการ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานและเทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[8-5-67] คณะวิทยาการจัดการ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ

[30-4-67] โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2