Loading...
News update

ประกาศรับสมัครงาน

[29-11-66] คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมการทางทะเล คุณวุฒิปริญญาเอก

[29-11-66] คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมการทางทะเล คุณวุฒิปริญญาโท/เอก

[29-11-66] คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประกาศการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์

[24-11-66] คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย

[21-11-66] คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) จำนวน 1 อัตรา

[16-11-66] คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย จำนวน 1 อัตรา

[16-11-66] คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิทยาการข้อมูล วิศวกรรมข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

[30-10-66] คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ประกาศขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา