ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2551


1.  การแต่งกายนิสิตหญิง
     1.1  เสื้อเชิ้ตสีขาวผ่าหน้าแบบเรียบ ไม่มีสาบด้านหลัง ไม่รัดรูป แขนทรงกระบอก ยาวเหนือศอก ไม่เกิน 5 เซนติเมตร ติดกระดุมโลหะเงินลายถม เครื่องหมายพระพิรุณทรงนาค ไม่ติดกระดุมคอ ทับชายเสื้อไว้ในกระโปรง ติดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บนอกเสื้อด้านขวา โดยอยู่แนวกระดุมเสื้อเม็ดที่ 2
     1.2  กระโปรงสีน้ำเงิน กรมท่า หรือดำ แบบและทรงสุภาพ สั้นเหนือเข่าไม่เกิน 5 
เซนติเมตร   หรือยาวเหนือข้อเท้าไม่ต่ำกว่า 10 เซนติเมตร  ห้ามสวมกระโปรงยีนส์
     1.3  เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดโลหะเงินมีตราพระพิรุณทรงนาค
     1.4  รองเท้าหุ้มส้น  หรือรัดส้นแบบสุภาพสีดำ สีน้ำตาล หรือสีขาว
     1.5  สำหรับนิสิตชั้นปีที่  1  สวมถุงเท้าขาว รองเท้าหุ้มส้นสีขาว
     1.6  ทรงผมแบบสุภาพเหมาะสม สีผมให้เป็นไปตามธรรมชาติ ห้ามทาเล็บ  (ยกเว้นสีเนื้อและสีชมพูอ่อน)  ห้ามสักตามร่างกาย  ห้ามเจาะจมูก  หนังตา  หรือบริเวณอื่น  และห้ามใส่เครื่องประดับ

2.  การแต่งกายนิสิตชาย
     2.1  เสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือแขนยาวสีขาวผ่าหน้า  แบบเรียบ  ไม่รัดรูป  ไม่มีลาย   
ไม่มีดอก ทับชายเสื้อไว้ในกางเกง
     2.2  กางเกงขายาวสีน้ำเงิน กรมท่า หรือดำ แบบและทรงสุภาพ
     2.3  เข็มขัดหนังสีดำหัวเข็มขัดมีตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     2.4  รองเท้าหุ้มส้นสีดำ สีน้ำตาล หรือสีขาวแบบสุภาพ สวมถุงเท้า
     2.5  สำหรับนิสิตชั้นปีที่  1 ผูกเน็คไทสีเขียว ปักตราพระพิรุณทรงนาค
     2.6  ทรงผมแบบสุภาพ ห้ามไว้หนวด  เครา  หรืออนุโลมให้ไว้ตามศาสนากำหนด  สี ผมให้เป็นไปตามธรรมชาติ   ห้ามสักตามร่างกาย  ห้ามเจาะหู  ห้ามใส่ตุ้มหู  ห้ามเจาะจมูก

3.  การแต่งกายในการเรียนวิชาพลศึกษา การเรียนภาคปฏิบัติการและการฝึกงานภาคสนามให้เป็นไปตามที่คณะวิชาซึ่งทำการสอนวิชานั้น ๆ กำหนด และให้ใช้ได้เฉพาะในเวลาเรียนวิชานั้น ๆ เท่านั้น
     3.1  การแต่งกายในวิชาพลศึกษาให้นิสิตใส่ชุดพละในชั่วโมงเรียนวิชาพละเท่านั้น  หากมีเรียนในวิชาอื่นในวันเดียวกันให้นิสิตนำชุดพละมาเปลี่ยน
     3.2  การเรียนภาคปฏิบัติการ   นิสิตชาย  และนิสิตหญิงให้ใส่ชุดปฏิบัติการตามที่คณะวิชากำหนด  และให้ใส่ชุดปฏิบัติการในชั่วโมงการเรียนภาคปฏิบัติการเท่านั้น
4.  การแต่งกายในการเรียนวิชาการฝึกงานภาคสนามของคณะต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขตศรีราชา  ให้เป็นไปตามที่สาขาวิชา ซึ่งทำการสอนวิชานั้น ๆ กำหนด และให้ใช้ได้เฉพาะในเวลาเรียนวิชานั้น ๆ เท่านั้น
5.  การแต่งกายของนิสิตศาสนาต่าง ๆ อนุโลมให้เป็นไปตามกฎของศาสนานั้น ๆ            
6.  การแต่งกายนิสิตของคณะวิชาที่มีระเบียบเฉพาะอนุโลมให้ใช้ตามระเบียบของคณะวิชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สงวนสิทธิ์จะไม่ให้บริการแก่นิสิตที่แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ข้างต้น   ดังนี้
1.  ไม่อนุญาตให้นิสิตที่แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบที่วิทยาเขตกำหนดในข้อที่ 1 หรือแต่งกายไม่สุภาพ  เช่น   สวมรองเท้าแตะฟองน้ำ  ใส่กางเกงขาสั้น  หรือกระโปรงสั้น  เป็นต้น  เข้าภายในอาคารเรียน  และอาคารปฏิบัติการ ตั้งแต่เวลา  07.00 น. - 20.00  น.  หรือตามช่วงเวลาที่แต่ละอาคารกำหนด
2.  ทุกหน่วยงานภายในวิทยาเขตศรีราชา  จะไม่รับการติดต่อราชการและไม่ให้ใช้บริการ  ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็น ให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงานนั้นๆ
3.  อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำวิชาจะไม่รับการติดต่อและไม่ให้คำปรึกษาในทุกเรื่อง
4.  อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องเรียน
5.  อาจารย์ผู้ควบคุมห้องสอบจะไม่ให้เข้าห้องสอบ