7 ม.ค. 63

มอบกระเช้าของขวัญ ของที่ระลึก เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

7 ม.ค. 63

ประธานชุมชน 23 ชุมชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังเข้าพบ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา

9 ม.ค. 63

โครงการวิเทศสัมพันธ์สัญจรวิทยาเขต

10 ม.ค. 63

โครงการอบรม เรื่อง บริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs

10 ม.ค. 63

ต้อนรับ คณะทำงานการดำเนินงานวิจัยจาก University of Science and Technology Beijing (USTB)

28 ม.ค. 63

การสัมมนาชี้แจงแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ

4 ก.พ. 63

โครงการการอบรมการใช้งาน KU Smart P

6 ก.พ. 63

โครงการ 4x10 ฝันให้ไกลไปให้ถึง

12 ก.พ. 63

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะพาณิชยนาวีนานาชาติกับ Centre of Maritime Health and Society SDU Denmark และ ประชุมวิชาการนานาชาติ

16 ก.พ. 63

KU RUN วิ่งลั่นทุ่ง วิทยาเขตศรีราชา

25 ก.พ. 63

“โครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบ 5G มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา”

2 มี.ค. 63

สำนักงานอธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวิทยาเขตศรีราชา

3 มี.ค. 63

โครงการบริการแนะนำอาชีพและพบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2562

3 มี.ค. 63

การประชุม ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

5 มี.ค. 63

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารควบคุมกระบวนการผลิตหลัก โครงการพลังงานสะอาด

19 มี.ค. 63

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าพบผู้บริหารของวิทยาเขตศรีราชา

7 เม.ย. 63

วิทยาเขตศรีราชามอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ ให้กับ ข้าราชการ ทหาร หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ

14 เม.ย. 63

วิทยาเขตศรีราชามอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือให้กับโรงพยาบาลในเขต อ.ศรีราชา

21 เม.ย. 63

มก.ศรช. บริจาค Face shield ผ่านหน่วยกู้ชีพสว่างบริบูรณ์

8 พ.ค. 63

โครงการอบรม เรื่องการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( I-Cash)

13 พ.ค. 63

งานแถลงข่าว โครงการจัดตั้ง "ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ"

21 พ.ค. 63

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ บริการวิชาการ และวิจัย ระหว่างคณะประมง และคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

26 พ.ค. 63

รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา และคณะ เข้าพบท่านประธาน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง

11 มิ.ย. 63

การหารือเพื่อสร้างความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กับ มก.ศรช.

18-19 มิ.ย. 63

เปิดการสัมมนาผู้นำนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา มก.ศรช.

25-26 มิ.ย. 63

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องความเข้าใจลูกค้าเพื่อพัฒนาองค์กร”

30 มิ.ย. 63

วิทยาเขตศรีราชาจัดอบรมในหัวข้อ EdPEx Criteria

9 ก.ค. 63

อธิการบดีพบผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา

21 ก.ค. 63

ร่วมกันทำสัญลักษณ์มือ KU-nity

22 ก.ค. 63

พิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ

23 ก.ค. 63

พิธีลงนามความร่วมมือภายใต้ โครงการ E-Waste Management

24 ก.ค. 63

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

24 ก.ค. 63

ร่วมแสดงความยินดี กับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6 ส.ค. 63

กิจกรรมรับขวัญลูกพระพิรุณ ประจำปีการศึกษา 2563

13 ส.ค. 63

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

21 ส.ค. 63

วันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 25 และงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563

26 ส.ค. 63

วันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 25 ประจำปี 2563

28 ส.ค. 63

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

1-2 ก.ย. 63

อบรมหลักสูตร Work System - Work Proces

10 ก.ย. 63

รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นตัวแทนมอบนโยบายการทำงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มก. เร่งขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล

10-11 ก.ย. 63

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2563

10 ก.ย. 63

รัฐมนตรี ICT เยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G และ พิธีเปิด Co-Working Space

15 ก.ย. 63

วันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

17-18 ก.ย. 63

การอบรมเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ หัวข้อเรื่อง “พลิกโฉมองค์กร ด้วย HR Strategy”

21-22 ก.ย. 63

การอบรมเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ หัวข้อเรื่อง “Service Blueprint”

22 ก.ย. 63

สำรวจพื้นที่และจัดทำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

25 ก.ย. 63

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้นำนิสิต ประจำปี 2563

28 ก.ย. 63

โครงการผู้บริหารพบบุคลากร และแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

2 ต.ค. 63

วิทยาเขตศรีราชา ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลระดับกลางจากวิทยาเขตกำแพงแสน

3-4 ต.ค. 63

พิธีฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

26 ต.ค. 63

โครงการประชุม Digital University Forum ครั้งที่ 16

4 พ.ย. 63

มอบเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้กองร้อยต่อสู้อากาศยานที่ 2 กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12

4 พ.ย. 63

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 วิทยาเขต ประจำปี 2563

25 ธ.ค. 63

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ

24 มี.ค. 64

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปฏิรูปหลักสูตร

19-20 เม.ย. 64

มก.ศรช. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

26 ส.ค. 64

วันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 26 ประจำปี 2564

30 ส.ค. 64

มอบข้าวกล่อง น้ำดื่มและชุด PPE ในโครงการ KU พารอด ภายใต้โครงการอว.พารอด

23 ก.ย. 64

ประชุมหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรตามรูปแบบ EEC Model

6 ต.ค. 64

ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ดำเนินการร่วมกับ รพ.แหลมฉบัง บริการวัคซีนเข็ม 2 ที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก อว.