8 มิ.ย. 65

ดำเนินการตกแต่งภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ในพื้นที่โดยรอบวิทยาเขตศรีราชา

8 มิ.ย. 65

ดำเนินการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์และทำความสะอาดบริเวณหอพักนิสิต

8 มิ.ย. 65

ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำภายในวิทยาเขตศรีราชา

8 มิ.ย. 65

ดำเนินการทาสี ตีเส้นงานจราจร

10 มิ.ย. 65

โครงการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

15 มิ.ย. 65

การประชุมสัมมนาอาจารย์ ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565

17-18 มิ.ย. 65

วันรายงานตัวนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

21-23 มิ.ย. 65

โครงการ ก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

1 ก.ค. 65

การจัดฝึกอบรมการสร้างแบรนด์โฆษณาผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน

4 ก.ค. 65

เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี

7 ก.ค. 65

ร่วมพิธีเปิด และส่งมอบสวน 60 ปีไทยออยล์

7 ก.ค. 65

ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดศูนย์ AIS Playground & A Store

8 ก.ค.65

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

8 ก.ค.65

โครงการ Origin EEC Academy Camp รุ่นที่ 1

12 ก.ค. 65

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565

21 ก.ค. 65

โครงการพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

24-25 ก.ค. 65

โครงการสานพลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : The Series as a Public Autonomous University และการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565

27 ก.ค. 65

เสวนาวิชาการนานาชาติครั้งที่ 2 มุ่งพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ภายใต้วิกฤตการณ์ของโลก

27 ก.ค. 65

ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

2 ส.ค. 65

ร่วมวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และพิธีเปิดอาคารโรงงานผลิตพืชขั้นสูงด้วยแสงเทียม

3 ส.ค. 65

นิสิต มก.ศรช. เข้ารับทุนการศึกษาจากกองทุนกลุ่มไทยออยล์ ประจำปี 2565

11 ส.ค. 65

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

12 ส.ค. 65

ร่วมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง BCG Model

16 ส.ค. 65

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนและ BCG

18 ส.ค. 65

KUSRC Green Library

22 ส.ค. 65

โครงการการบริการเชิงรุกครั้งที่ 1 ห้องสมุดในฝัน

25 ส.ค. 65

เข้าร่วมกิจกรรม งานวันสาธิตชวนเด็กไทยปลูกข้าว ปลูกใจ สืบสานอาชีพ การทำนาให้ยั่งยืน ประจำปี 2565

28-29 ส.ค. 65

โครงการสัมมนาเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565

29 ส.ค. 65

เชิญผู้นำชุมชน รับฟังแนวคิดการจัดทำโครงการของนิสิตในวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน

31 ส.ค. 65

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เข้าศึกษาดูงานเพื่อประสานงานเกี่ยวกับการจัดเตรียม/จัดเก็บข้อมูลประกอบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

1 ก.ย. 65

โครงการการบริการเชิงรุก ครั้งที่ 2 ห้องสมุดในฝัน

1-2 ก.ย. 65

ถ่ายทำการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของวิทยาเขตศรีราชา ผ่านระบบ Platform Digital

4-8 ก.ย. 65

วิทยาเขตศรีราชา เป็นเจ้าภาพศึกคูราชเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย และโอเชียเนีย ครั้งที่ 7

8 ก.ย. 65

ต้อนรับสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมสภาพนักงานสมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2565

9 ก.ย. 65

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานกิจการนิสิตกับคณะสหวิทยาการ ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

11 ก.ย. 65

อบรมหัวข้อ การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เงินรายได้ของโครงการ และอื่นๆ

23 ก.ย. 65

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาประจำปี พ.ศ. 2565

29 ก.ย. 65

โครงการพิธีแต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565

30 ก.ย. 65

เข้าร่วมงาน Cyber security and PDPA Ultimate guide for education

1-2 ต.ค. 65

ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2564

8 ต.ค. 65

มก.ศรช. เข้าร่วมพิธีมอบทุนเพื่อนชุมชน ระดับปริญญาตรีและระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) ประจำปี 2565

11 ต.ค. 65

โครงการอบรมจรรยาบรรณและวินัยบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา

12 ต.ค. 65

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาประจำปีการศึกษา 2564

18 ต.ค. 65

สถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อ EEC หรือ Digital Academy Thailand (DAT) ร่วมหารือ depa ภาคกลางและภาคตะวันออก ส่งเสริม Startup

20 ต.ค. 65

พิธีเปิด U-Store by SPVi

28 ต.ค. 65

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563

4 พ.ย. 65

วิทยาเขตศรีราชา ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565

8 พ.ย. 65

คณะผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือร่วมกันในอนาคต

16 พ.ย. 65

เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

17-18 พ.ย. 65

วิทยาเขตศรีราชา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา 2564

17 พ.ย. 65

เข้าร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านนาเก่า

22 พ.ย. 65

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบปีที่ 26

24 พ.ย. 65

ประชุมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 4 วิทยาเขต ม.เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565

1 ธ.ค. 65

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ให้ความอนุเคราะห์ความร่วมมือการเก็บข้อมูลงานวิจัยและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4 ธ.ค. 65

ร่วมสืบสานงานประเพณีขนมไทย ชุมชนบ้านชากยายจีนและพื้นที่ใกล้เคียง

5 ธ.ค. 65

ถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ

7 ธ.ค. 65

นิทรรศการโครงการ 80 ปี เกษตรศาสตร์ เคียงคู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน "Low Carbon Society"

8 ธ.ค. 65

สำรวจเส้นทางเขาน้ำซับ เพื่อใช้เป็นเส้นทางศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ และสถานที่ออกกำลังกายในอนาคต

15 ม.ค. 66

โครงการเดิน-วิ่ง 80 ปี มก. เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 ก.พ. 66

วิทยาเขตศรีราชาร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 80 ปี

3-5 ก.พ. 66

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของงานและเป้าหมายเพื่อพัฒนางานและองค์กร"

15-16 ก.พ. 66

โครงการอบรม 'เกณฑ์ EdPEx เล่าให้เข้าใจง่าย ประจำปี พ.ศ.2566'

16 ก.พ. 66

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของนิสิตในศตวรรษที่ 21

21 ก.พ. 66

KU Job Fair 2023

21 ก.พ. 66

เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมใน โครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 2

21 ก.พ.66

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning

22 ก.พ. 66

ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หารือแนวทางทำวิจัยร่วมกับ University of Applied Sciences, BHT-Berlin, ประเทศเยอรมัน

27 ก.พ. 66

ม.เกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการเกษตรอย่างยั่งยืน ภูมิภาคตะวันออก

28 ก.พ. 66

งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd SEA the Future 2023

1 มี.ค. 66

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะพาณิชยนาวีนานาชาติและมหาวิทยาลัย Minhaj University Lahore ประเทศปากีสถาน