Website :: สำนักงานบริการวิชาการ มก.
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2559
 2. คำสั่ง มอบอำนาจการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ
 3. การปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านบริการวิชาการ
 4. การดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการตามวิธีการปรับลดขั้นตอน
 5. Do & Don't โครงการพัฒนาวิชาการ
 6. หลักเกณฑ์การออกวุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเกียรติบัตร