วิทยาเขตศรีราชามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ มีภูมิปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าและสืบทอดมรดกที่ดีงามของสังคม โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับภาครัฐและเอกชน
 
             มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ในภาคตะวันออก
 
  1. สร้างและพัฒนานวัตกรรม งานวิจัย และการบริการวิชาการ เน้นด้านดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
  2. สร้างคนที่มีความรู้ที่ทันสมัย มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
  3. ร่วมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบต่อสังคม
  4. สืบสานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และดำรงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
  5. บริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
 
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นองค์กรแห่งดิจิทัล (Digital)
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นองค์กรผลิตคนที่เป็นเลิศ (Manpower)
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล (Innovation)
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างวัฒนธรรมองค์กรและความสุขในการทำงาน (Corporate Culture)