วิทยาเขตศรีราชามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ มีภูมิปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าและสืบทอดมรดกที่ดีงามของสังคม โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับภาครัฐและเอกชน
 
             มหาวิทยาลัยชั้นนำในภาคตะวันออก มุ่งสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 
  1. มุ่งสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อพัฒนาชุมชน ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ และภาคธุรกิจการเกษตร ในภูมิภาคตะวันออก
  2. พัฒนาการดำเนินงานตามภารกิจ ด้านการเรียนการสอน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้มีประสิทธิภาพ
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการวิทยาเขตให้มีศักยภาพ เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคตะวันออก
 
  1. การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อเป็นผู้นำทางการวิจัยและวิชาการ ในภูมิภาคตะวันออก
  2. การพัฒนาการดำเนินงานตามภารกิจอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
  3. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

* โดยอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตศรีราชา ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560