"เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ทำให้พลเมืองโลกมีคุณภาพชีวิตที่ดี" คุณภาพชีวิตของพลเมืองโลกที่ดีอย่างยั่งยืน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของโลก เกิดขึ้นจากพัฒนาเศรษฐกิน สังคม และสิ่งแวดล้อม แบบองค์รวม
 
             มหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ทันสมัยและหลากหลายด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดี พร้อมสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
 
 1. สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 2. สร้างสมรรถนะกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกในทุกช่วงวัย
 3. สร้างต้นแบบสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน
 
     "PASA"
 • Persona Masy and Innovation Mind: เป็นผู้เชียวชาญและมีความคิดด้านนวัตกรรม
 • Adaptability: ปรับตัวกับสิ่งใหม่ได้เร็ว
 • Synergy: รวมพลังทำเป็นทีม
 • Altruism and Stakeholder Focus: มุ่งเน้นผู้อื่นเป็นหลัก
 
 • เปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรม
 • พัฒนา Learning Innovation รองรับ Life-long Learning และสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดี มุ่งสู่ Smart Campus
 • ก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูง
 • ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม