วิทยาเขตศรีราชามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ มีภูมิปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าและสืบทอดมรดกที่ดีงามของสังคม โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับภาครัฐและเอกชน
 
             มหาวิทยาลัยที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภาคตะวันออก
 
  1. สร้างคนที่มีความรู้ที่ทันสมัย มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการสร้าง นวัตกรรม และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม
  2. สร้างและพัฒนานวัตกรรม งานวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม
  3. ร่วมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบต่อสังคม
  4. สืบสานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และดำรงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
  5. บริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
 
  1. การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อเป็นผู้นำทางการวิจัยและวิชาการ ในภูมิภาคตะวันออก
  2. การพัฒนาการดำเนินงานตามภารกิจอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
  3. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล