การจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชามีเจตนารมณ์ในการมุ่งผลิตกำลังคนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกและประเทศ โดยการผลิตบัณฑิต และพัฒนากำลังคนในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ การบริการทางวิชาการและสังคม พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาและรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
Website : http://www.sci.src.ku.ac.th
ภาควิชา
โครงการภาคพิเศษ
1. สำนักงานเลขานุการ 1. โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)
2. ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2. โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
3. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  
4. ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา  

หลักสูตรปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรไทย
หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ
พิเศษ
ปกติ
พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
/
/
   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
/
/
   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
/
 
   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
/
 
   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
/
 
   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
/
 
   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
/
 
   

หลักสูตรปริญญาโท
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรไทย
หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ
พิเศษ
ปกติ
พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
/