คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพาณิชยนาวีทั้งระบบ และเพื่อรองรับนโยบายการเพิ่มศักยภาพทางทะเล ทางการเดินเรือ และการพาณิชยนาวีของประเทศ ตลอดจนผลิตบุคลากรทางการพาณิชย์นาวีเพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับกิจการพาณิชยนาวีทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้วความต้องการบุคลากรสูงขึ้นตามอัตราการขยายตัวของการค้าทางทะเล

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
Website : https://www.ims.src.ku.ac.th
ฝ่าย
1. สำนักงานเลขานุการ
2. ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
3. ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล
4. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

หลักสูตรปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรไทย
หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ
พิเศษ
ปกติ
พิเศษ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
/
 
   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ
/
 
   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล
/