คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งอุตสาหกรรมภาคตะวันออก จึงเน้นเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ประกอบกับมีแผนงานวิจัยและงานบริการวิชาการที่มุ่งเน้นแก้ปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรม เช่น การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางวิศวกรรม รวมทั้งมีความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการกับโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง จึงพร้อมจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านวิศวกรรมศาสตร์ของภาคตะวันออก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
Website : http://www.eng.src.ku.ac.th
ภาควิชา
โครงการภาคพิเศษ
1. สำนักงานเลขานุการ1. โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า2. โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
3. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
4. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
5. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
6. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

หลักสูตรปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรไทย
หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ
พิเศษ
ปกติ
พิเศษ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
/
 
   
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
/
 
   
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
/
 
   
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
/
 
   
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ
/
 
   
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
 
   
/
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
/
 
   
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
/
 
   
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
/
 
   
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
/
 
   
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต  
/
   
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 
 
/
 

หลักสูตรปริญญาโท
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรไทย
หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ
พิเศษ
ปกติ
พิเศษ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
/
 
  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
 
/
  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
/
 
  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
/
 
  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
/
  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
/