การแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ในระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยมี ผศ.น.สพ. เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ผศ.ดร.อุเทน สุปัตติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม วิทยาเขตศรีราชา นายกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เเละ คุณเกษณภา มหารัตนวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
               โครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
               1. สร้างการตระหนักรับรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้ากับภาครัฐ และภาคประชาชน
               2. ส่งเสริมให้เกิดแนวคิดการออกแบบ และสร้างนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นภายในประเทศ
               3. เป็นเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ และความเข้าใจในการพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าตามหลักวิศวกรรม และความปลอดภัย
               4. เป็นแนวทางในการสร้างโมเดลธุรกิจ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้น เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนในประเทศไทย โดยคนไทย
               5. ก่อให้เกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างนักลงทุน ผู้ประกอบการ และผู้เข้าร่วมแข่งขัน
               โดยมีทีมที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่
                  กลุ่มประเภทสถาบันการศึกษา
                        รางวัลชนะเลิศ S11 ทีม UTCC Auto Team วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
                        รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 S57 ทีม UTK-EV Conversion
                        รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 S48 ทีม ขุนพล EV bike
                  กลุ่มประชาชนทั่วไป
                        รางวัลชนะเลิศ G02 ทีม Black Maeta
                        รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 G07 ทีม T2D
                        รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 G05 ทีม Moto Bike
                  รางวัลนวัตกรรม Architecture ได้แก่ ทีม UTK-EV Conversion คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ