การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการวิจัย บริการวิชาการและพัฒนาวิชาการ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นำโดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.อุเทน สุปัตติ และบุคลากรในโครงการจัดตั้งกองวิจัยและบริการวิชาการ จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สร้างสรรค์งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและพื้นที่ EEC ตามนโยบายทั้งของรัฐบาลและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นกลุ่มอาจารย์และหัวหน้าโครงการที่ดำเนินงานด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านพัฒนาวิชาการ ให้ได้มีความเข้าใจในการขอรับทุนสนับสนุนวิจัยจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถจัดทำข้อเสนอโครงการที่ถูกต้องและตรงตามความต้องการของแหล่งทุน อีกทั้งการดำเนินการวิจัยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นโอกาสอันดีที่อาจารย์ นักวิจัย หัวหน้าโครงการ ที่เข้าร่วมโครงการจะได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกันซึ่งจะก่อให้เกิดเครือข่ายนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค กล่าวเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้