วิทยาเขตศรีราชา ต้อนรับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม ม.นครพนม
เข้าศึกษาดูงาน

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ผศ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร นัฏฐวิกา จันทร์ศรี ให้การต้อนรับและบรรยายด้านกลยุทธการพัฒนาองค์กรและวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการบริหารจัดการระบบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ณ ชั้น 3 อาคาร 23 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา