“โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษามุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ มุ่งสู่ AUN-QA”

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค กล่าวเปิด โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษามุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ มุ่งสู่ AUN-QA นำโดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตศรีราชา ผศ.ดร.นัฏฐวิกา จันทร์ศรี และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสุตรและบุคลากร กว่า 150 คน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประธานกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช เป็นวิทยากร ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
               AUN QA (Asean University Network Quality Assurance) คือ ระบบการรับรองคุณภาพและมาตฐานระดับหลักสูตร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล เป็นความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาระหว่างประเทศสมาชิก สมาคม ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเชียงใต้หรืออาเซียน