การอบรมกระบวนการออกแบบและผลิตใบจักรเรือประหยัดพลังงาน

Start slideshow
               เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2566 วิทยาเขตศรีราชาได้จัดการอบรมกระบวนการออกแบบและผลิตใบจักรเรือประหยัดพลังงาน เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรและสร้างมูลค่าในอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเล ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ อาคาร 24 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ โดยมีวิทยากรคือ ผศ.ดร.ประชากร เขียวแก้วและ ผศ.ดร. นนทิพัฒน์ ทวีวัฒน์
               หัวข้อการอบรม 4 หัวข้อ ได้แก่
               1.ทฤษฎีความต้านเรือและพลังขับเคลื่อนเรือ(ShipResistance and Ship Propulsion) โดย ผศ.ดร.ประชากร แก้วเขียว/วิทยากรพิเศษผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากรประจำกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ
               2.การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยคำนวณความต้านทานเรือและพลังขับเคลื่อนเรือ: XFLOW and MAXSURF
               3.ทฤษฎีการประยุกต์ใช้พลังขับเคลื่อนเรือสำหรับใบจักรเรือชนิดต่างๆ (Ship Propulsion)
               4.การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยคำนวณพลังขับเคลื่อนเรือสำหรับใบจักรเรือชนิดต่างๆ: XFLOW