ม.เกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการเกษตรอย่างยั่งยืน ภูมิภาคตะวันออก

Start slideshow
               วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกันประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการเกษตรอย่างยั่งยืน ภูมิภาคตะวันออก ณ ห้องประชุม 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนนำโดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ และรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค ประธานคณะกรรมการฯประชุมระดมความคิด แนวทางการพัฒนาพื้นที่บ่อทองให้เป็นศูนย์กลางต้นแบบสมาร์ทฟาร์มในภาคตะวันออก เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ไปยังผู้สนใจและเกษตรกร
               ทั้งนี้พื้นที่บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรีนั้น เป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ในการใช้เพื่อสร้างสรรค์ ส่งต่อองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตรสมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกอบการและเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป