โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของนิสิตในศตวรรษที่ 21

Start slideshow
               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของนิสิตในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นำโดยอาจารย์ชลธิชา รุ่งศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต วิทยาเขตศรีราชา และงานกิจการนิสิต จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของนิสิตในศตวรรษที่ 21 จำนวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "Happiness Habit สร้างความสุข ให้กลายเป็นนิสัย" ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 และครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “จัดระเบียบความคิด ให้การเรียนสำเร็จ” ในวันพฤหัสที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก คุณปรียนันท์ ตันติพงษ์วณิช หรือ ครูปูเป้ ผู้ก่อตั้ง Visual Telling Thailand ให้เกียรติเป็นวิทยากร “มาจัดระเบียบความคิดด้วย Visual Thinking คิดเป็นภาพ" โดยมีนิสิตเข้าร่วมโครงการ จำนวนรวมทั้งสิ้น 136 คน