โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning

Start slideshow
               วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นำโดย ผศ.ดร.นัฏฐวิกา จันทร์ศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตศรีราชา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning โดยผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการอบรมรูปแบบการเรียน การสอน แบบ Active Learning สำหรับอาจารย์ผู้สอน ณ โรงแรมโอ๊ควู๊ด ศรีราชา จ.ชลบุรี