โครงการอบรม ''เกณฑ์ EdPEx เล่าให้เข้าใจง่าย ประจำปี พ.ศ.2566''

Start slideshow
               ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดโครงการอบรม ''เกณฑ์ EdPEx เล่าให้เข้าใจง่าย ประจำปี พ.ศ.2566'' ณ โอ๊ควูด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อเป็นการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเสิศ (EdPEx) และระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUQS) ให้สามารถนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากร และยกระดับการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ทั้งนี้ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค กล่าวเปิดโครงการพร้อมทั้งมอบนโยบายการใช้เกณฑ์ EdPEx โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ เป็นวิทยากรหลักในโครงการ