โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของงานและเป้าหมายเพื่อพัฒนางานและองค์กร”

Start slideshow
               สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของงานและเป้าหมายเพื่อพัฒนางานและองค์กร” ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อสิตา อีโครีสอร์ท อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงตัวชี้วัดจาก ระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน เชื่อมโยงตัวชี้วัดแผนงานและเป้าหมายของ องค์กร หน่วยงานและบุคคล โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รศ.ดร.ชัชพล ชังชู กล่าวเปิดโครงการ และถ่ายทอดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ ของ มก. วิทยาเขตศรีราชา ปี 2566 – 2570 โดย ผศ.น.สพ.ดร. เสรี กุญแจนาค รองอธิการบรดีวิทยาเขตศรีราชา และ ผศ.ดร. สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร วิทยาเขตศรีราชา พร้อมคณะผู้บริหาร ทั้งนี้ ดร. นนทวัฒน์ สุขผล ที่ปรึกษาธนาคารออมสิน ด้านการจัดการทุนมนุษย์ และการจัดการความรู้ อนุกรรมการและผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว