คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ให้ความอนุเคราะห์ความร่วมมือการเก็บข้อมูลงานวิจัยและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา , อาจารย์อุดมพร ตุงคะศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารเทศ วิทยาเขตศรีราชา , อาจารย์ ดร.ดาราพร ผุสิงห์ รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและกายภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และ อาจารย์สุพาพร บรรดาศักดิ์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ให้การต้อนรับ แก่ อ.ดร.กฤตวยาน์ ทองคู่ ,อาจารย์ดร.กรรณิการ์ ด้วงเจริญ , อาจารย์ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร ในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลงานวิจัยและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปี 2 กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565
               โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมเเละเพิ่มการเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้แก่นิสิต ในเรื่องการคิดเชิงคำนาณที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและการออกแบบพัฒนาโปรแกรม อีกทั้งยังให้ความรู้เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับภาษา SQL และรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล ณ อาคาร 25 และ อาคารคาร 26 ห้อง 26506 , 26507