วิทยาเขตศรีราชา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา 2564

Start slideshow
               ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา 2564 รูปแบบ Hybrid โดยมีรศ.ดร.ชัชพล ชังชู รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานกรรมการ ณ ห้องประชุมนนทรี ศรีราชา ชั้น2 อาคาร 1 บริการวิทยาการ ซึ่งการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารมหาวิทยาลัย ก้าวสู่ความเป็นเลิศ โดยสามารถเทียบเคียงคุณภาพในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ คณะผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา นำโดย รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานรอบปีการศึกษา 2564 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน ดังนี้
               ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาเขต
               ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
               ส่วนที่3 ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา2563
               ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของวิทยาเขต
               นอกจากนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ยังได้สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาเขต อาทิ คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต จากคณะวิชาต่างๆ เพื่อพิจารณารายงานผลการประเมินโดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของวิทยาเขตศรีราชาต่อไป