เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดกลุ่มอาคารสำนักงานใหญ่ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ วังจันทร์วัลเลย์ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา เฝ้ารับเสด็จฯ ซึ่งอาคารสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ออกแบบภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ครบทั้ง 7 ด้าน ที่มีศูนย์กลางในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของเมืองอย่างเบ็ดเสร็จและมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบปฏิบัติการและระบบติดตามที่ทันสมัย