“ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย” ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563

Start slideshow
               วิทยาเขตศรีราชา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยจำนวน 26 ท่าน ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ในงานมอบรางวัลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ดังต่อไปนี้ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ จำนวน 7 ท่าน, คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา จำนวน 11 ท่าน, คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา จำนวน 6 ท่าน, คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จำนวน 1 ท่าน และคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 ท่าน
               ทั้งนี้ ภายในงาน รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน รวมถึงมอบโล่เกียรติคุณ,เกียรติบัตร แก่นักวิจัยและส่วนงาน ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ,รางวัล KU Research Star,รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติและ รางวัลส่วนงาน
               นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และนวัตกรรม : ความสำคัญที่มีต่อนักวิจัย” โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักวิจัยเป็นอย่างมากอีกด้วย