โครงการอบรมจรรยาบรรณและวินัยบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดโครงการอบรมจรรยาบรรณและวินัยบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี วิทยาเขตศรีราชา เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ วินัยของบุคลากร และสร้างความตระหนักให้รับรู้ในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนภายใต้กรอบกติกา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อลดข้อพิพาท ความขัดแย้งตลอดจนข้อร้องเรียนต่างๆ อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ลดความผิดพลาดของการทำงาน สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี มุ่งสู่การพัฒนาการบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยมีผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นาย วัฒนวงศ์ บุญสิน และนาย ชนินทร์ เอี่ยมจิตติรักษ์ นิติกรจากสำนักงานกฎหมาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายสิทธิศักดิ์ ผาใต้ นิติกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นวิทยากรในโครงการ