มก.ศรช. เข้าร่วมพิธีมอบทุนเพื่อนชุมชน ระดับปริญญาตรีและระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) ประจำปี 2565

               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตศรีราชา ร่วมพิธีมอบทุนเพื่อนชุมชนระดับปริญญาตรี และระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) ประจำปี 2565 ณ ห้องจันทร์สุดาโรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จ.ระยอง ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นทุนการศึกษาเพื่อค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนจังหวัดระยองได้มีโอกาสในการศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น โดยการสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยองและจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง (เรียนดี แต่ยากจน) เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสังกัดของรัฐบาล โดยทางสมาคมเพื่อนชุมชน ให้เป็นทุนต่อเนื่องจนจบ ทุนละ 70,000 บาท ทั้งนี้ นิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา? ได้รับทุนดังกล่าวอีกด้วย