สถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อ EEC หรือ Digital Academy Thailand (DAT) ร่วมหารือ depa ภาคกลางและภาคตะวันออก
ส่งเสริม Startup

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 สถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อ EEC หรือ Digital Academy Thailand (DAT) ร่วมหารือ depa ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่งเสริม Startup อาจารย์อุดมพร ตุงคะศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ให้การต้อนรับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) นำโดย ดร.อภิชาติบุตร รอดยัง รักษาการผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก พร้อมทีมงานภาคกลางและภาคตะวันออก ร่วมหารือส่งเสริมให้เกิด Startup พร้อมยกระดับทักษะกำลังคน คุณครู นักเรียน นักศึกษา และผู้บริหารระดับสูงในพื้นที่ EEC
               จุดประสงค์ของความมือที่สำคัญ คือการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ทางด้านดิจิทัล หรือ Digital Startup นับว่าเป็นกระแสที่มาแรงเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการมุ่งเน้นการสร้างธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดเป็นสินค้าและบริการบนพื้นฐานของการสร้างสรรค์นวัตกรรมผสมผสานเข้ากับการทำธุรกิจการพัฒนาเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น เพื่อให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจ นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ขยายโอกาสทางด้านการตลาด และขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนให้แก่วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ในการนี้ "depa" และ " DAT" จึงจะร่วมพัฒนาเเละจัดฝึกอบรมหลักสูตร 3 หลักสูตร ได้แก่
               1. หลักสูตรในการบ่มเพาะและพัฒนาสตาร์ทอัพผ่าน E-Learing ในโครงการ HackaThailand ประกอบด้วยหลักสูตร Smart farmer, logistic & Mobility, Program developer, Visual graphic, Digital content social media และ Startup crash course
               2. หลักสูตร Coding Teacher
               3. หลักสูตรยกระดับทักษะเทคโนโลยีสำหรับผู้บริหารระดับสูงยุคใหม่
               โดยหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตรนี้ จะเป็นการเริ่มจุดประกายทางความคิดในการต่อยอดเพื่อยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลต่อไปในอนาคต