โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชาประจำปี พ.ศ. 2565

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาโดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ผศ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ และงานอำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาประจำปี พ.ศ. 2565 “The Invincible Organization“ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนและเสริมความแข็งแกร่งขององค์กรด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ทั้งนี้ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการรวมถึงมอบนโยบายในโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมโนโวเทล มารีน่า ศรีราชาแอนด์ เกาะสีชัง