โครงการพิธีแต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดโครงการพิธีแต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยผศ.ดร.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา เป็นประธานเปิดโครงการ และผศ.ดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ กล่าวรายงาน
               ทั้งนี้ภายในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ การปาฐกถาเนื่องในวันทางทะเลโลก 2565 โดย Mr.Stephen Ashworth กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย จำกัด, พิธีประดับเครื่องหมายชั้นปี พิธีมอบประกาศนียบัตร, พิธีมอบทุนการศึกษา และการแสดงจากน้องๆ นิสิตพาณิชยนาวีนานาติจากทุกสาขาวิชา ซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดจากการฝึกฝน มุ่งมั่น ในการฝึกระเบียบวินัย การร่วมกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ