อบรมหัวข้อ “การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เงินรายได้ของโครงการ และอื่นๆ”

Start slideshow
               เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดการอบรม ในหัวข้อ “การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เงินรายได้ของโครงการ และอื่นๆ” ภายใต้โครงการฝึกอบรม “วิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการเบิกจ่ายเงินโครงการ” โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 28 อเนกประสงค์และการประชุม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณอัจฉรา เฮียงโฮม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถามระหว่างการอบรม การอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสาร การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เงินรายได้ของโครงการ และสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการทำงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาต่อไป