แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานกิจการนิสิตกับคณะสหวิทยาการ ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นำโดย อาจารย์ชลธิชา รุ่งศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต วิทยาเขตศรีราชา ให้การต้อนรับคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานกิจการนิสิตและเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารนิสิต สภาผู้แทนนิสิตและสโมสรนิสิต วิทยาเขตศรีราชา ในประเด็นเรื่องการดำเนินงานขององค์การนิสิต สภานิสิตและสโมสรนิสิต และการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ เช่น การติดต่อประสานงาน ภาระงานระหว่างเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานองค์การบริหารนิสิต/เจ้าหน้าที่กิจการนิสิตประจำคณะ ณ อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา