ต้อนรับสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมสภาพนักงานสมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2565

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตศรีราชา?ให้การต้อนรับสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน พร้อมทั้งจัดประชุมสภาพนักงานสมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2565 (สัญจร ) โดยการสัญจรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภาพนักงาน และจัดทำแผนการดำเนินงานของสภาพนักงาน เพื่อวางแผนการทำงานในช่วงระยะเวลา 18 เดือนนับจากนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์ของกรรมการสภาพนักงาน สร้างความสามัคคี ปลูกจิตสำนึกรักองค์กร ให้มีความเป็นน้ำหนึ่งในเดียวกัน ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้รุ่งเรืองสืบไป