ถ่ายทำการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของวิทยาเขตศรีราชา ผ่านระบบ Platform Digital

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้รับเกียรติจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการถ่ายทำการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผ่านระบบ Platform Digital ทั้งภาพและเสียง ผ่าน Application ในระบบ Android และ iOS การ Streaming ผ่านสื่อSocial Facebook และ YouTube สามารถชมย้อนหลังได้ เพื่อประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อน/ต่อยอดผลงานการบริการวิชาการของแต่ละคณะวิชา ภายใต้ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรูปแบบความยั่งยืนและการรับรู้ข่าวสารในวงกว้าง ในโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์/เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบบบูรณาการร่วมกัน โดยประสานหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึง 5 วิทยาเขต ในการเผยแพร่วิชาความรู้ องค์ความรู้ที่มีอยู่ออกสู่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชน รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์และแสดงเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมมากยิ่งขึ้น ตามนิยามที่ว่า “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ วิจัย และสร้างนวัตกรรมระดับโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดิน”