โครงการการบริการเชิงรุกครั้งที่ 2 “ห้องสมุดในฝัน”

Start slideshow
        เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 งานห้องสมุดจัดโครงการการบริการเชิงรุก ครั้งที่ 2 เพื่อสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ ในกลุ่มของผู้ที่เคยใช้บริการห้องสมุด ตามหลักแนวคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) ณ หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพนมพร สาคร ผู้อำนวยการกองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา กล่าววัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ และคุณมาลี ใจตั้ง หัวหน้างานห้องสมุด กล่าวแนะนำรูปแบบและแนะนำทีมพี่เลี้ยง
        วัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสำรวจความต้องการของนิสิตแชร์ไอเดียร่วมกันเพื่อให้ห้องสมุดในฝันเป็นจริง นำข้อมูลดังกล่าวมาบูรณาการร่วมกับแนวคิดห้องสมุดในฝันในกลุ่มนิสิตที่ไม่เคยใช้บริการห้องสมุด นำมาวางแผนการพัฒนา ปรับปรุงการให้บริการของห้องสมุดและCo-working space เพื่อการสร้างบริการใหม่หรือนวัตกรรมที่ตรงความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป