เชิญผู้นำชุมชน รับฟังแนวคิดการจัดทำโครงการของนิสิตในวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดการรับฟังการเสนอแนวคิดของชุมชน เชิญผู้นำชุมชน จำนวนรวม 10 ชุมชน มารับฟังแนวคิดการจัดทำโครงการของนิสิตที่ผ่านกระบวนการ Design Thinking เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน โดยยึดหลัก SDGs ภายใต้เรียนการสอนวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 โดยจากการนำเสนอทำให้นิสิตได้เรียนรู้ การสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาปรับปรุงโครงงานให้สามารถเกิดประโยชน์สูงสุด ชุมชนทั้ง 10 ชุมชนต่างชื่นชม ความมุ่งมั่นของนิสิต และทำให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ต่างๆมากมาย สร้างความภาคภูมิใจให้แก่นิสิตและสร้างจิตสำนึกที่ดีในความเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดินให้แก่นิสิต ณ อาคาร 13 พลศึกษา