โครงการสัมมนาเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565

Start slideshow
               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 ในหัวข้อความเป็นพลเมืองโลกและความเป็นสากล (Global Citizenship and Internationalization) ณ โรงแรมอมารี พัทยา
               ทั้งนี้ มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดใน 3 หัวข้อ ดังนี้ Glocalism: Globalization and Local Dimension , Human Ecology: Changing Demography และ Application of digital technology to internationalization โดยผศ.ดร.วีรยุทธ พิมพาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อดังกล่าวอีกด้วย กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นเป็นกำลังสำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมมือกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปสู่ความเป็นนานาชาติในทุกมิติ