เข้าร่วมกิจกรรม งานวันสาธิตชวนเด็กไทยปลูกข้าว ปลูกใจ สืบสานอาชีพ การทำนาให้ยั่งยืน ประจำปี 2565

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นำโดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน นายวรยศ ละม้ายศรี ,คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ผศ.ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์ และตัวแทนนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมลงแขกดำนาและสนับสนุนอาหาร แก่เทศบาลนครแหลมฉบังในงานวันสาธิตชวนเด็กไทยปลูกข้าว ปลูกใจ สืบสานอาชีพ การทำนาให้ยั่งยืน ประจำปี 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลนครแหลมฉบังโดยมีรองนายกฯ สันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ภายในงานมีกิจกรรมลงแขกดำนากับคณะผู้บริหารเทศบาล ประธานที่ปรึกษาฯ ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชุมชน บริษัทเอกชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ และนักเรียนนักศึกษา กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เทคนิคต่างๆ ในการปลูกข้าว เสริมสร้างกิจกรรมความสามัคคี สร้างขวัญกำลังใจและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ให้ได้เรียนรู้ถึงวิถีการทำนา และคุณค่าของอาชีพชาวนา