โครงการการบริการเชิงรุกครั้งที่ 1 “ห้องสมุดในฝัน”

Start slideshow
               วันที่ 22 สิงหาคม 2565 งานห้องสมุดจัดโครงการการบริการเชิงรุก ครั้งที่ 1 เพื่อสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ ในกลุ่มของผู้ที่ไม่เคยเข้าห้องสมุดมาก่อน ตามหลักแนวคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) ณ หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี
               ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพนมพร สาคร ผู้อำนวยการกองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา กล่าววัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ และคุณมาลี ใจตั้ง หัวหน้างานห้องสมุด กล่าวแนะนำรูปแบบและแนะนำทีมพี่เลี้ยง วัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสำรวจความต้องการของนิสิตแชร์ไอเดียร่วมกันเพื่อให้ห้องสมุดในฝันเป็นจริง นำข้อมูลดังกล่าวมาวางแผนการพัฒนา ปรับปรุงการให้บริการของห้องสมุดและCo-working space สร้างบริการใหม่หรือนวัตกรรมที่ตรงความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป