KUSRC Green Library

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 งานห้องสมุด กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา เข้ารับรองการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2565 ในรูปแบบผสมผสานทั้งออนไลน์และออนไซต์ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินดังต่อไปนี้ คุณกิตติกุล สารสุวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ,ดร. ไชยยศ บุญญากิจ นักวิชาอิสระ ,คุณสรรเพ็ชร รอดพินิจ ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองสานและคุณธีรรัตน์ วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวในครั้งนี้เป็นการตรวจประเมินครั้งที่ 2 นับตั้งแต่งานห้องสมุด กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชาได้รับรองการเป็นสำนักงานสีเขียวเมื่อปี 2561 มีอายุการรับรองเป็นระยะเวลา 3 ปี
               ซึ่งการตรวจประเมิน สำนักงานสีเขียวได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ทั้งหมด 6 หมวด ตั้งแต่ปี 2562-2565 มีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ได้พาคณะกรรมการตรวจประเมินชมพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกของอาคาร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบพิจารณาการรับรองการตรวจประเมิน หลังจากนั้นคณะกรรมการตรวจประเมินได้สรุปผลการตรวจประเมิน และให้ข้อเสนอแนะแต่ละหมวดสำหรับเป็นแนวทางแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป