ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนและ BCG

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน วิทยาเขตศรีราชา ดร.วรยศ ละม้ายศรี ร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนและ BCG ในจังหวัดชลบุรี และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา ทั้งหมด 12 หน่วยงาน เพื่อบูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าเกษตรของจังหวัดชลบุรี ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ด้านเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี